28 February 2009

ช่วง : Business Special Talk (9 กพ.-27 กพ.52)

ดร. ตีรณ พงษ์มฆพัฒน์
- เศรษฐกิจสหรัฐน่าจะใช้เวลาถึง 4-5 ปี น่าจะฟื้น (ซึ่งผ่านมาปีเศษๆแล้ว)
- ถ้าจะฟื้นน่าจะเป็นปลายปีถึงต้นปีหน้า น่าจะเป็นตัว L หรือ W ถ้าเป็นตัว U จะโตช้า
- การกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐ มี 3 รอบ รอบแรก ช่วง บุช การเน้นการลดภาษี การส่งเงินคืนให้ครัวเรือน (1.5 แสนล้านดอลลาร์) รอบสองปลายสมัย บุช เป็นเรื่องภาคการเงิน (7 แสนล้าน) รอบสาม ช่วงโอบามา 40% เป็นการลดภาษี เน้นการลงทุนสาธารณูปโภค (8 แสนล้าน)
- ผลกระทบของวิกฤตสหรัฐกับไทย ภาคส่งออกลดลง (ประมาณ 40-60%) แต่ละประเทศต้องอยู่ที่โครงสร้างการส่งออกด้วย
- แนวทางแก้ไขปัญหาของรัฐบาล จะเน้นความเร็วเป็นหลัก และเน้นการครอบคลุม ให้มีหลายมาตราการและส่งผลหลายๆจุด
- แนวทางต้องพยายามทำให้บริษัทที่ทำเกี่ยวกับส่งออกไม่ให้ล้มละลาย จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการ lay off และน่าจะตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ตกงาน
- เราต้องกู้จากต่างประเทศแน่ ซึ่งมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่โครงการ และการจะกู้จากในหรือต่างประเทศ น่าจะขึ้นกับอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน


Designed ByBlogger Templates