09 April 2009

ช่วง : รอบรู้กลยุทธ์ (2 มีค.- 31 มีค.52)

กระบวนการสร้างธุรกิจ Franchise
- ธุรกิจจะอยู่รอดได้ จะขึ้นอยู่กับว่าจะเกาะกระแสการเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยเท่าไหร่ (Change Management)
- แนวความคิดของธุรกิจ Franchise เกิดจากแนวความคิดพัฒนาธุรกิจค้าปลีก การค้า การขาย เราสามารถพัฒนาให้เป็นเครื่อข่าย ซึ่งเราจะเห็นได้ ว่าหลายธุรกิจเริ่มปรับขนาดให้เล็กลง แต่มีการขยายตัวได้เร็ว เช่น โรงแรม โรงหนัง Modern Trade เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวความคิดของธุรกิจ Franchise
- ระบบ Franshise ไม่ใช่ธุรกิจ แต่เป็นกลยุทธ์ของธุรกิจ

การพัฒนาศักยภาพ SME ไทย
อุตสาหกรรม ICT (Information Conversation technology) ทั้ง Hardware sofeware แล้วบริการต่างๆ ดู case ที่เวียดนามที่ตั้งเป็นกลยุทธ์ของประเทศ ซึ่งตอนนี้ตามหลังไทยอยู่
- อุตฯ ICT ในเวียดนาม มีการเติบโตในปีที่ผ่านมา 26.8% สูงกว่าประเทศจีน เวียดนามมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ทน้อยกว่าไทย
- รัฐบาลเวียดนามมีการสนับสนุนการลงทุนทั้งในด้านนโยบายและในด้านเงินลงทุน ซึ่งไม่เกิน 2 ปี น่าจะตามไทยทัน
- บริษัมที่สำรวจ เป็นบริษัทสัญชาติเวียดนามเลย
- ประเด็นที่ทำให้เขามั่นใจในอุตสาหกรรม ICT
1. บุคคาลากร : มีการพัฒนาบุคคาลากรอย่างต่อเนื่อง
2. โครงการลงทุน นโยบายรัฐที่ออกมาสนับสนุนการลงทุนทางด้าน ICT
3. วัฒนธรรมองค์กร ถูกสร้างขึ้นมาจากความมีส่วนร่วม
- ข้อด้อยของไทย คือ มี turn over สูง (ความอดทนของบุคคลากร) และ คนที่ expert ทางด้านนี้ ก็จะขึ้นไปเป็นฝ่ายบริหาร ไม่ได้ลงมาพัฒนาทางด้านนี้อย่างเต็มที่
- สรุปข้อเสนอแนะ คือ
1. รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง
2. มีการสนับสนุนบุคคาลากร พัฒนาบุคคลากรร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา
3. ภาคบริการทางด้าน ICT เพื่อกระจายสู่ภาคครัวเรือน
4. รูปแบบการลงทุน


Designed ByBlogger Templates