09 April 2009

ช่วง : อ.สมภพ เจริญกุล (2 มีค.- 31 มีค.52)

ทฤษฎีในการรับมือวิกฤตเศรษฐกิจ
ทฤษฎี 20:80 โดยหันมมาดูว่าอะไรลงทุนแค่ 20 แต่ให้ผลตอบแทน 80 หรืออะไรให้ผลตอบแทนแค่ 20 แต่ต้องทำต้อง 80 แล้วมีวิธีดูอย่างไร
1. ลูกค้า : ดูว่า ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมลูกค้า คุ้มกับรายได้ที่จะได้กับลูกค้ารายนั้นหรือไม่ ต้องวิเคราะห์ลูกค้าว่ารายไหนมีปริมารการซื้อคุ้มกับการลงทุนเข้าเยี่ยม
2. พนักงาน : ต้องดูว่าคนไหนเงินเดือนสูง แต่ผลผลิตต่ำมาก และคนไหนจ่ายน้อยแต่สร้างรายได้ให้เรามากมาย
3. โฆษณา : ว่าคุ้มกับการลงทุนหรือไม่
4. รถยนต์ : จะซื้อหรือจะเช่า, ค่าน้ำมัน
- ต้องดูด้วยว่าระยะยาวหรือสั้น และเป็นธรรมหรือไม่ (ให้โอกาสเขาได้แสดงความสามารถหรือไม่)
ทฤษฎี Competitive Advantage (ของ Porter) ที่มีอยู่ 3 ข้อ (Cost leader, Differetiation, Focus) แต่ตอนนี้ที่สำคัญ คือ 1 และ 3
1. Cost Leader : เป็นผู้นำ ในเรื่องต้นทุนที่ต่ำสุดในการผลิตสินค้า รวมทั้งลดต้นทุนในเรื่องค่าใช่จ่ายบริหารและการขาย
2. Differentiation : ความแตกต่างจะเกิดได้ ต้องลงทุน จึงยังไม่เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจช่วงนี้
3. Focus : เลือกกลุ่มลูกค้า หรือเลือกทำในสิ่งที่เราถนัด โดยเฉพาะ SME ที่จะใช้ข้อนี้มาก

เสนห์ทางการตลาด
- เสนห์เป็นเคล็ดลับที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกสำคัญ ทำให้เขามีความภูมิใจในตัวเขา ทำให้เกิด Self Esteem ในตัวเขา
- วิธีการสร้างเสนห์ 5 A
1. Acceptance : การยอมรับ ต้องยอมรับคนที่คุยด้วย ทั้งสีหน้าและท่าทาง โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ และวิธีการดีที่สุดที่จะแสดงการยอมรับ คือ ยิ้ม
2. Appreciation : การรู้คุณค่าของคนอื่น ไม่ว่าเขาจะทำอะไรให้เรา จะรู้สึกขอบคุณในทุกโอกาส จะขอบคุณในทุกโอกาส
3. Approval : การเห็นด้วยกับสิ่งที่เสนอมา มันจะแสดงถึงการสรรเสริญตัวเขา แต่ถ้าไม่เห็นด้วย ก็ต้องมีศิลปะในการพูดคุย เช่น การทวนรายการ
อาหารของพนักงานจด จนลูกค้าเห็นว่าถูกต้องทุกรายการ อย่างนี้จึงเรียกว่า Approval
4. Admiration : การชื่นชม ซึ่งจะเป็นการเติมเต็มที่สมบูรณ์
5. Attention : การเอาใจใส่ การฟัง ให้ความสนใจต่อคน ใช้ eye contact
- เสนห์มีความสำคัญกับเจ้านายและ Sales manอย่างไร
1. เจ้านาย : ที่มีเสนห์ลูกน้องจะเคารพและเชื่อฟัง มีคนอยากทำงานด้วย จะมีฐานสนับสนุน (ความนิยมในตัวเจ้านาย จากลูกน้อง)
2. Sales man : สามารถปิดการขายได้เร็วขึ้น พูดแล้วลูกค้าจะฟัง เพราะลูกค้าจะมีความสุขด้วยเวลาพูด
- การตลาดของมนุษย์ คือ การสามารถทำตัวให้มีเสนห์ให้ได้


Designed ByBlogger Templates