06 June 2009

ช่วง : คุณโชค บูลกุล (1 พค.- 31 พค.52)

CEO สลับร่าง
- บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ว่าองค์กรไหนนำไปใช้ ผลที่ได้ก็จะเหมือนกัน จึงสามารถสลับบริษัทกันบริหารได้
- เริ่มต้นต้องหาจุดอ่อน จุดแข็งของธุรกิจที่สลับไปบริหาร เพื่อมองหาปัญหาและโอกาส
- ธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่จะไม่เกินรุ่นที่ 3 เนื่องจาก จะแข่งขันในตลาดไม่ได้ เพราะฉะนั้นเป็นการท้าทายอย่างมากที่รุ่นที่ 3 จะตั้งคำถามว่า จะปรับตัวเพื่อดำรงบริษัทให้อยู่ต่อไปอย่างไร

การหาทายาทผู้นำ
- ผู้นำ ไม่ใช่ผู้นำคนอื่น แต่เป็นผู้ที่คนอยากเดินตาม
- คุณสมบัติที่คนอยากจะเดินตาม
1. เราต้องเลือกกลุ่มคน ที่คนหรือผู้ร่วมงานให้ความไว้วางใจ แล้วจึงมาพัฒนาต่อ
2. พูดเก่ง จูงใจคนเก่ง กุมจิตใจคนได้
- เอาคนที่จะมาแทนเราให้มาอยู่ใกล้ๆ เรา
- แต่ถึงยังไงเราควรจะต้องพัฒนาระบบการทำงานในบริษัทของเราก่อน ไม่ใช่พึงพิงแต่ความสามารถของผู้นำ เพราะถ้าเรามีระบบที่ดี มีประสิทธิภาพแล้ว ความสามารถพิเศษของผู้นำที่มีจะเป็นตัวเสริมซึ่งกันและกัน (บริษัทที่พึ่งพา CEO มากเกินไป เช่น Apple)
- CEO หรือผู้นำที่ดี ก็คือ Coach ไม่ใช่ผู้ทำงาน สร้างความหึกเหิม บริหารคนที่มีความสามารถ
- ธุรกิจครอบครัว ต้องฝึกนิสัยให้ทายาทให้มีความเป็นมืออาชีพตั้งแต่เด็ก (คือ รู้ว่าตัวเองมีความสามารถแค่ไหน)


Designed ByBlogger Templates