07 June 2009

ช่วง : รอบรู้กลยุทธ์ (1 พค.- 31 พค.52)

ผู้สนับสนุนกีฬา (Sponcer)
- กลยุทธ์ในการขอ sponcer
1. รู้จังหวะว่า บริษัท sponcer ต่างๆที่เราจะไปขอจะมีการตั้งงบประมาณทางการตลาดตรงนี้ตอนช่วงเดือนไหนของปี
2. รู้ศักยภาพว่าบริษัทที่เราจะไปขอ sponcer นั้น มีสินค้าอะไร เป้าหมายทางการตลาดอะไร เขาต้องการสร้างภาพลักษณ์ในด้านไหน
3. คนที่เราจะไปขอต้องเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ
4. จัดการเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับ Sponcer ให้ครบถ้วน
- แต่ปัญหา คือ ส่วนใหญ่การขอ sponcer มันขึ้นอยู่กับสายสัมพันธ์
- Sponcer มี 3 แบบ
1. Sponcer หลัก อยากได้ชื่อรายการแข่งขันเป็นชื่อของ บริษัทเลย
2. Sponcer แบบปิรามิด Sponcer หลัก อยู่ตรงกลาง และมี Sponcer ย่อยประกอบ
3. Sponcer แบบแบนราบ ไม่มี Sponcer หลัก แต่ Sponcer แต่ละรายจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ และจะมีลำดับของ Sponcer เท่ากัน


Designed ByBlogger Templates