04 June 2009

ช่วง : Business Special Talk (1 พค.- 31 พค.52)

คุณเขมทัศน์ พลเดช ผช. ผู้อำนวยการทางการตลาด ของ อสมท.
แนวโน้มธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในอนาคต

1. ต่อไปรายการ TV จะต้องเป็นแบบ Multi Channel เพื่อให้ Content 1 เรื่องสามารถหมุนไปได้ในหลายๆ ช่องทาง และจะต้องออก Fighting
Brand เพื่อใช้เป็น brand ย่อยในการเป็น multi channel
2. ปัจจัยของความสำเร็จของสื่อในอนาคต จะเปลี่ยนจากการเข้าใจมวลชน มาเน้นที่กลุ่มคนย่อยๆ แทน เพื่อจับ segment เนื่องจาก สังคมคนเรา
เดี๋ยวนี้จะถูกแบ่งตาม Life Style
3. มือถือจะเป็น tv อีกแบบหนึง (new media) ซึ่งปัจจัยความสำเร็จของ new media จะอยู่ที่ content เพราะเทคโนโลยีทุกคนก็มีกันหมด
4. ต้องเปลี่ยนกระบวนทัษน์ในการคิด เอาลูกค้าเป็นตัวตั้ง เอา content เป็นตัวตั้ง ทำตัวเหมือนห้างสรรพสินค้าที่ให้เช่าพื้นที่ ในการขายฟรีทีวี


Designed ByBlogger Templates