08 July 2009

ช่วง : Business Special Talk (1 มิย.- 30 มิย.52)

ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
Creative Economy
1. ตัวอย่างเช่น เกาหลีใต้ ที่มี creative economy คือ วัฒนธรรม ประเพณี อาหาร นักร้อง ภาพยนต์ ดาราต่างๆ ที่ออกสู่ตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง
2. จะเป็นตัวสำคัญที่จะผลักดันประเทศที่กำลังพัฒนา ที่จะใช้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
3. ในส่วนประเทศเรา ก็มี มวยไทย อาหารไทย แฟชั่น ภาพยนต์ คือ ถ้าเราสามารถต่อยอด โดยสร้าง story ขึ้นมาในแต่ละผลิตภัณฑ์
4. คนในชาติที่จะสร้าง Creative Economy จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ไม่อยู่ในกรอบ หรือในกฏระเบียบ และเป็นประเทศที่มีวัฒนรรมหลาก
หลาย และยอมรับระหว่างกันได้


Designed ByBlogger Templates