01 February 2011

Tune in Marketing ตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2 เข้าใจตัวตนของผู้ซื้อ
ประเด็นสำคัญ คือ
1. ต้องระบุให้ได้ว่าใครเป็นคนซื้อของเรา
2. การเข้าใจตัวตนของผู้ซื้อ จะเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อพัฒนาความรู้สึกในเชิงลึกกับลูกค้าได้จริงๆ เพื่อจะได้ไปแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ตรงจุด
3. แตกกลุ่มลูกค้าออกมาให้มันแตกต่างชัดเจน จงทำความเข้าใจว่าปัญหาอะไรที่เขามี เมื่อรู้บุคลิกลูกค้าแล้ว ตั้งชื่อให้แต่ละกลุ่ม เพื่อแบ่งแยกลูกค้าได้อย่างชัดเจน
4. เก็บข้อมูลทุกอย่างที่เรารู้เกี่ยวกับตัวเขา ซึ่งอาจจะอาศัยเทคโนโลยีเข้าช่วย

โดยเมื่อเราเก็บข้อมูลลูกค้า หรือ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียดเรียบร้อบแล้ว ต่อจากนั้นก็มาถามว่า อะไรคือปัญหา
ของคนกลุ่มนั้น เราจะแก้ไขอย่างไร แล้วเขาจะยอมจ่ายให้สินค้าของเราหรือไม่ในการแก้ปัญหา นอกจากนี้ เราต้องรู้ว่าสินค้าในอุดมคติของลูกค้ากลุ่มนี้อย่างไร แล้วเราจะไปถึงลูกค้ากลุ่มนี้ได้อย่างไร เพราะการระบุปัญที่ไม่เคยเจอ เราต้องรู้จักตัวตนคนๆ นั้น (Buyer Persona) จริง จึงจะสามารถตอบคำถามของปัญหาได้

ซึ่งในขั้นตอนนี้ ประเด็นสำคัญ คือ เราต้องเข้าใจลูกค้าให้ทะลุปรุโปร่ง ต้องเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้าให้มากที่สุด และต้องเรียนรู้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากลูกค้าเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลในสิ่งที่เราทำลงไป (Qualify the Impact)

เมื่อเรารู้ลึกถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รู้ถึงปัญหาและหนทางแก้ไขปัญหาให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแล้ว เราต้องมาประเมินผลในสิ่งที่เราทำไป เมื่อเราออกสินค้าออกมาแล้ว ขายได้หรือไม่ วัดว่า รายได้ รายจ่าย กำไร เท่าไหร่ คาดการณ์ออกมาให้ได้ ซึ่งอาศัย เกณฑ์ 3 ข้อ
1. ปัญหาที่เราจะไปแก้ให้ลูกค้านั้น เร่งด่วนหรือเปล่า
2. มีลูกค้าจำนวนมากหรือไม่ ที่เกิดปัญหานี้
3. ลูกค้ายอมจ่ายหรือไม่


Designed ByBlogger Templates