01 September 2009

ช่วง : กลยุทธ์เพื่อ SME (1 สค.- 31 สค.52)

พัฒนาการคิดแบบมองภาพรวม ต่อจากตอนที่แล้ว
- ลักษณะของคนที่เป็นคนคิดเชิงภาพรวม
3. เข้าใจสถานการณ์ อ่านสถานการณ์ขาด ท่านจะเข้าใจสถานการณ์ได้ ท่านจะต้องเข้าใจตัวแปรต่างๆ เหมือนดั่งการต่อ jigsaw ที่เราต้องเข้าใจ jigsaw แต่ละตัวก่อน
ถึงจะเห็นภาพใหญ่ การเข้าใจดังกล่าวจึงต้องผ่านการฝึกฝนและการเรียนรู้และต้องมีข้อมูลประกอบด้วย
4. ต้องร่างภาพให้เห็นว่าทีมของเราจะไปทางไหน เราต้องสื่อให้เห็นภาพรวม เห็นเป้าหมาย ได้ความรู้สึกร่วมในความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น ให้ความรู้สึกดีเกิดขึ้นแก่ลูกน้อง สื่อให้เห็นสถานการณ์ที่เป็นจริง และต้องมีความหวังไปพร้อมๆ กัน โดยให้ลูกน้องสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ เช่น ถ้ายอดขายถึงเท่านี้ คุณจะได้ค่าตอบแทนเท่านี้ ถ้าไม่ถึงคุณจะเหลือค่าตอบแทนเท่านี้ ให้ภาพที่แท้จริงไปเลย
- ต้องเป็นคนที่คิดอะไรอย่างมีเป้าหมาย ซึ่งก็คือการ Focus ที่จะทำอะไรให้ดีเป็นอย่างหนึ่ง
- Getting the right thing done ไม่ใช่ Getting thing done ซึ่งเราจะทำได้ เราต้องเป็นคนที่มองภาพรวมให้ออก
-เห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น เรียกว่า มีวิสัยทัศน์ แต่ถ้าเราเห็นในสิ่งที่คนเก่งๆ เห็น แสดงว่าคุณมองภาพรวมได้และคิดได้เท่ากับเขา

การพัฒนาแนวความคิดนี้
1. อย่าสนใจในเรื่องความแน่นอนมากเกินไป
2. จงเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้อื่น ทุกๆ ประสบการณ์
3. เป็นการส่งเสริมใก้เกิดการคิดภาพรวมแบบเป็นทีม เนื่องจาก เมื่อหัวหน้าคิดภาพรวมได้แล้ว จำเป็นที่จะต้องถ่ายทอดให้ลูกน้อง คิดแบบภาพให้เกิดขึ้น

วิธีคิดแบบ โซเครทิส
- ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ จะมีความสามารถในการตั้งคำถามสูง เฉกเช่นเดียวกับ โซเครทิส ที่เป็นนักตั้งคำถามที่ยิ่งใหญ่
"วิธีของข้าพเจ้าในการหาความจริง คือ การตั้งคำถามที่ถูกต้อง"

วิธีการของโซเครทิส ที่ SME ควรนำมาใช้
1. จงเลือกประโยคที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นความจริง ได้รับการยอมรับแล้ว เช่น ความกล้าหาญ หมายถึง การยืนหยัดไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียว
2. ปฏิบัติสิ่งที่สวนทางกับความเชื่อที่มีมาตลอด เช่น ช้าๆได้พร่าเล่มงาน แต่ยุคนี้ต้อง รวดเร็ว
3. หาสถานการณ์ที่เทียบเคียงแล้วได้ข้อคิด เช่น การถอย ไม่ใช่วิธีทางของผู้แพ้เสมอไป หรือการยืนหยัดอยู่ตรงที่เดิมตลอดจะถือว่าเป็นคนกล้าหาญหรือไม่ ความกล้าหาญ คือการรู้จักถอยและรู้จักรุก

ปรัชญาของเทียม เพื่อ SME
- มนุษย์สัมพันธ์ เป็นพื้นฐานของความสำเร็จ มันมีผลงานจากงานวิจัยว่า ความสำเร็จของคนเรามาจากวิชาความรู้ที่ได้ศึกษามาเพียงแค่ 15% เท่านั้น ที่เหลือ 85% มาจากพื้นฐานของการเข้าใจคนDesigned ByBlogger Templates