02 February 2010

ผ่าแนวคิด Drucker (Inside Drucker's Brain) โดย อ.สมภพ เจริญกุล

อ.สมภพ ได้หยิบยกประเด็นในหนังสือ Inside Drucker Brain มาวิเคราะห์ขยายความ เพื่อให้ผู้ประกอบนำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างเหมาะสม ทั้งในเรื่องของ ความเป็นจริงที่ผู้ประกอบการธุรกิจต้องมี เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ, สิ่งที่ทำให้การดำเนินงานล้มเหลว และผู้จัดการจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งล้มเหลวเหล่านี้

ความเป็นจริงที่ผู้ประกอบการธุรกิจต้องมี เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ 8 ประการ
1. ผลลัพธ์กับทรัพยากรเกิดขึ้นนอกองค์กร: ไม่มีกำไรเกิดขึ้นในองค์กร ในองค์กรจะมีแต่ต้นทุน ผลลัพธ์จะขึ้นกับลูกค้า เพราะฉะนั้นลูกค้านอกองค์กรจะเป็นคนตอบว่าความพยายามของเราบังเกิดผลทางเศรษฐกิจหรือไม่
2. ผลลัพธ์เกิดจากค้นหาโอกาส ไม่ใช่มุ่งแต่การแก้ปัญหา
3. ทรัพยากรต้องจัดสรรให้เข้ากับโอกาส เพราะหลายองค์กรมุ่งใช้ทรัพยากรต่อการแก้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ ซึ่งเราต้องเน้นในสิ่งที่ถูกต่องมากกว่า นั่นคือ โอกาส
4. ผลลัพธ์ที่มีความหมายมากที่สุด ต้องเกิดขึ้นกับผู้นำทางการตลาด ซึ่งก็คือกำไรที่เกิดจากการให้คุณค่ามากกว่ากว่าเกิดจากขนาดขององค์กร
5. ผู้นำจะมีอายุสั้น ไม่ยืนยาว เราจึงต้องคิดเสมอว่าเราจะมีอะไรใหม่ๆ เข้ามา
6. อะไรที่มีอยู่จะแก่ในที่สุด จงอย่าอยู่ในช่วงของอดีต มองถึงอนาคตให้ได้
7. อะไรที่มีอยู่มักจะถูกจัดสรรผิดๆ ซึ่ง จะใช้แนวคิด 90:10 ก็คือ จะมีการทำงาน 10% ที่สามารถทำกำไรให้บริษัทถึง 90%
8. ต้อง concentrat มีสมาธิเจาะจงอยู่ในเรื่องนั้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด อะไรที่ควรเลิกก็จงเลิก อะไรควรเน้น ก็ต้องเน้น ต้องคิดให้ออก

สิ่งที่ทำให้การดำเนินงานล้มเหลว 6 ประการ
1. ไม่ติดตามผลอย่างใกล้ชิด
2. ขั้นตอนมากมายและเป็นแบบราชการ
3. ขาดการนิยามที่แน่ชัด ต้องมีการประชุม การทบทวนและการอบรม และมีการถ่ายทอดไปให้ทุกคนในองค์กรได้
4. โครงสร้างในการจัดการนั้นผิด
5. ไม่มีกลยุทธ์ชัดเจน และไม่ได้สื่อสารไปในองค์กร องค์กรจึงไม่รู้ว่าจะเกิดประโยชน์อะไรบ้าง
6. มุ่งเน้นในสิ่งที่ผิดๆ อาจจะมุ่งไปแต่การเมืองภายใน

ผู้จัดการทำอย่างเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้
1. ต้องแน่ใจว่าคนที่ดีที่สุด ถูกวางไว้ในที่ที่ เขาสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้เรา (PUT  STRENGTH ON STRENGTH)
2. ต้องเขียนลำดับความสำคัญของงาน ทีละสองเรื่องก่อน
3. Outside In เป็นการมองจากนอกเข้าใน
4. ต้องทบทวนระบบ กระบวนการ นโยบาย คน บ่อยๆ

มี 2 แนวคิดที่เกี่ยวกับนโยบายการบริหารสินค้า คือ

Diversify ให้เกิดความหลากหลาย จะแบ่งชัดเจนเลยว่า จะมี product ต่างๆ รองรับ สินค้าหลักของตัวเอง ซึ่งบริษัทที่จะทำอย่างนี้ได้ต้องก่อตั้งมานาน มองได้ทะลุปรุโปร่ง

Focus จะเป็นการเน้นการทำธุรกิจในเชิงเจาะลึกไปเลยว่าจะทำอะไร ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมาจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะมองให้เห็นถึงโอกาสของธุรกิจในอนาคต ในแนวโน้มของผู้บริโภคและที่สำคัญคือ ทบทวนระบบค่าตอบแทน โดยส่วนใหญ่จะทบทวนกันที่ปลายปีอย่างเดียว โดยไม่ละเอียดพอ

เนื้อหาที่เกี่ยวกับ อ.สมภพ เจริญกุล :
บริษัทควรมีวิธีรักษาคนเก่งอย่างไร (How To Keep Smart Cookie)
7 ย. สำหรับความเป็นผู้นำ


Designed ByBlogger Templates