02 December 2009

First to Market Strategy (กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดเป็นคนแรก)

โดย อ.สรรชัย เตียวประเสริฐกุล
First to Market Strategy (กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดเป็นคนแรก)บริษัทใดๆ ก็ตามต่างก็ต้องการ ที่อยากเข้าสู่ตลาดเป็นคนแรก เนื่องจาก

1. การเข้าสู่ตลาดเป็นคนแรก เราสามารถที่จะกำหนดราคาได้ เพราะเรามีการผูกขาดตลาดในระยะสั้น
2. เราจะรู้จักตลาด ทำความเข้าใจตลาดได้มากกว่าคนอื่น
3. มีโอกาสสามารถสร้างฐานของตลาดได้มากกว่า
4. เรามีเวลาในการเตรียมการในการ หนีคู่แข่งที่เข้ามาทีหลัง เพื่อจะไปทำของที่ดีกว่าในอนาคต

จริงแล้วตาม concept ผู้ที่เข้าตลาดก่อนน่าจะเป็นผู้นำ แต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ จะมีบริษัทที่เข้าตลาดก่อนคนอื่น แต่ในระยะยาวแล้วไม่สามารถเป็นเจ้าตลาดได้

หลักในการเข้าสู่ตลาดก่อนคนอื่น เพื่อประสบความสำเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว คือ
1. สินค้าควรจะทำ Branding อย่างดี เพื่อช่วยสร้างความจดจำให้เกิดขึ้นกับลูกค้าให้ได้ (ประกอบกับสินค้ามีคุณภาพที่ดีด้วย)
2. ต้องมีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี หรือพัฒนาในเรื่องของขบวนการในการทำธุรกิจให้ดีขึ้นมากกว่าคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา
3. เนื่องจากการเข้ามาเป็นเจ้าแรก ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดค่อนข้างสูง เพราะต้องให้ความรู้ (Educate) แก่ตลาด ว่าสินค้าของเราดีอย่างไร จึงต้องมีทรัพยากร หรือเงินทุนต้องมาก นอกจากนี้ ยังต้องมีความสามารถในเรื่องของการผลิตด้วย เพราะถ้าเราคิดได้แต่ผลิตไม่ได้ ก็ไม่สามารถเข้าตลาดก่อนคนอื่นได้
4. เราต้องมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้สามารถรับกับการแข่งขันไปด้วย ไม่งั้นแล้วการที่เราออกสินค้าก่อนคนอื่น เราก็อาจจะล็อคตัวเองให้อยู่กับสิ่งที่เราทำอย่างนี้ พอคนอื่นที่มาทีหลัง เขาดูจุดอ่อนของเราและสามารถทำของที่ดีกว่ามาตีตลาดเราได้ เราจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยซึ่งทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของอุตสาหกรรมด้วย

อ.สรรชัย ยังพูดถึงความรวดเร็วของการเติบโตของอุตสาหกรรม ที่แบ่งออกเป็น 4 อย่าง อธิบายเป็น Matrix โดยประกอบด้วย 2 แกน หนึ่งคือ ความต้องการของตลาด เติบโตเร็วหรือช้า กับอีกแกนคือ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเติบโตเร็วหรือช้า

ความต้องการเร็ว + เทคโนโลยีเร็ว =
ความต้องการเร็ว + เทคโนโลยีช้า = โทรทัศน์จอ LCD, หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
ความต้องการช้า + เทคโนโลยีเร็ว = โทรศัพท์ 3G
ความต้องการช้า + เทคโนโลยีช้า = สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ซอสพริก น้ำปลา เครื่องดื่มแอลกฮอล เป็นต้น


บทความที่เกี่ยวเนื่อง :
ตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ (Strategic Positioning)
การสร้างทฤษฎีในการทำธุรกิจใหม่ๆ ของโชค บูลกุล
Repositioning Strategy
กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication Strategy)


Designed ByBlogger Templates