04 October 2009

วิธีบริหารลูกน้องของโชค บูลกุล

การบริหารลูกน้อง ที่มีความขยันแต่ทำงานไม่รอบคอบ ก่อนอื่นเลย เราต้องประเมินให้ได้ก่อนว่า ลูกน้องคนดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อองค์กรมากน้อยแค่ไหน เนื่องจาก ระบบการทำงานขององค์กรมันจะเชื่อมต่อเป็นเครื่อข่ายเหมือนใยแมงมุม หากคนใดคนหนึ่ง ที่เสมือนเป็นจุดเชื่อมต่อเกิดเป็นข้อบกพร่อง อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทได้ ซึ่งเราอาจจะต้องลองเปลี่ยนตำแหน่งหมุนเวียนกันดู

คุณโชค จึงได้แยกประเภทของบุคคลากรออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. ในส่วนคนที่คล่อง คนประเภทนี้มักจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ไว แต่มักจะมีปัญหาในการทำงานให้เป็นไปตามระบบ ตามนโยบายที่ได้ตั้งไว้ เพราะคนประเภทนี้มักจะคิดอะไรได้นะเด๋วนั้น หรือหาวิธีการทำงานได้เด๋วนั้นเลย ซึ่งอาจจะไม่เป็นไปตามระบบ หรือนโยบายที่ได้วางไว้

2. ในส่วนคนที่คิดแบบเป็นระบบ คนประเภทนี้ ทำอะไรจะวางแผนล่วงหน้า ซึ่งอาจจะไปถึงเป้าหมายได้ช้า แต่จะรอบคอบกว่า ซึ่งจากการที่ทำงานมีระบบ แบบแผน ทำให้คนอื่นจะทำตามในสิ่งที่เขาวางเอาไว้เป็นแนวทางได้

ในการบริหารลูกน้องของคุณโชคนั้น จะมีคนอยู่ทั้งสองประเภท โดยจะเน้นไปในส่วนของคนที่คล่อง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนั้น คุณโชค จะไม่ค่อยให้เป็นหัวหน้าหรือมีลูกน้องมากๆ เพราะจะมีปัญหาเกิดขึ้นแน่ เนื่องจาก ไม่มีแบบแผนในการทำงานที่ชัดเจน เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ซึ่งการจะใช้คนประเภทนี้คุณโชค จะให้งานเป็น job หรือเป็น โปรเจคไป นอกจากนี้ การทำงานในเชิงประชาสัมพันธ์ หรือ PR ซึ่งจะมีปัญหาในการทำงานค่อนข้างมาก คนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งจะเหมาะกับงานประเภทนี้

คุณโชคยังให้คำแนะนำว่า ผู้บริหารต้องใช้คนที่เก่งกว่าเป็น และเก่งกว่าในทุกๆ ด้าน ซึ่งถ้าเรามีคนที่เก่งกว่าเราในทุกๆ ด้าน และเรารู้จักใช้ตามจุดเด่นของเขา ก็จะกลายเป็นผู้บริหารที่สุดยอด

จากที่นักยุทธศาสตร์ได้มีการแบ่งทหารออกเป็น 4 ประเภท ซึ่งหนึ่งในสี่ประเภทดังกล่าว จะเป็นทหารที่โง่ หรือเรียกว่า " โง่แต่ขยัน : เอาไปบั่นคอเสีย" ซึ่งคุณโชคเสริมในประเด็นนี้ว่า

ผู้บังคับบัญชาจะด่วนสรุปเกินไปไม่ได้ เพราะบางบริษัท ความชัดเจนในเรื่องของนโยบาย ทำให้การตีความของแต่ละระดับชั้นของผู้ปฏิบัติการ เกิดความสับสน (เช่น ในองค์กรของฟาร์มโชคชัยของเรา การให้คำนิยามคำว่า "คุณค่า" ของธุรกิจบริการ หมายถึง มันเป็นเรื่องของการมาเที่ยวฟาร์มโชคชัย ไม่ใช่ได้เฉพาะความเพลิดเพลิน แต่คุณจะได้ประสบการณ์ชีวิตใหม่ ที่จะหาที่อื่นไม่ได้ คุณจะได้แนวความคิด ทัศนคติใหม่ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกิจแบบเกษตรที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ สร้างแบบอย่าง ว่าธุรกิจเกษตรก็สามารถอยู่ร่วมสมัยได้ ซึ่งตรงนี้เราจะต้องให้พนักงานของเราเข้าใจทุกคนก่อน)

ผู้บริหารจะต้องสร้างความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว ให้เกิดขึ้นก่อนที่เราบอกว่าลูกน้องเราไม่ฉลาด โง่
โดยบุคลากรของฟาร์มโชคชัย จะมีเจตนาและอุดมการณ์ที่ดีก่อน เนื่องจาก จะมีความตั้งใจมากกว่าเรื่องผลตอบแทน

คุณโชคยังสรุปเพิ่มเติมว่า การที่บริษัทมีคนโง่แต่ขยันดังกล่าว น่าจะย้อนกลับมาดูบริษัทเองว่า รับเข้ามาหรือผ่านเกณฑ์มาได้อย่างไร จึงอาจจะต้องย้อนกลับมาดูนโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้ามาในบริษัทว่าเป็นอย่างไร

บทความที่เกี่ยวกับ คุณโชค บูลกุล :
เคล็ดลับบริหารคนในธุรกิจครอบครัว (HR Management in Family Business) โดย โชค บูลกุล
วิธีกระตุ้นและปลุกเร้าคนแวดล้อม
การสร้างทฤษฎีในการทำธุรกิจใหม่ๆ ของโชค บูลกุล

บทความที่เกี่ยวเนื่อง :
การบริหารจัดการคนเก่ง


Designed ByBlogger Templates