02 December 2009

สมการคนเก่ง ใน Logistics

จากแนวคิดของ ดักลาส เอ ปีเตอร์ ได้คิด Model ของคนเก่งขึ้นมา ซึ่งเมื่อลองนำมาเขียนสมการจะประกอบด้วย 4 ตัว คือ

1. Knowledge : ความรู้
2. Skil : ทักษะความสามารถ
3. Roadblock : สิ่งกีดขวาง อุปสรรค
4. Attitude : ทัศนคติ

ซึ่งเมื่อเขียนเป็นสมการความสัมพันธ์จะได้

Performance
= ((Knowledge + Skill)/Roadblock)*Attitude


1. Knowledge : ความรู้ จะเป็นตัวสำคัญมาก แล้เราต้องรู้อะไร คือ ต้องรู้ในเชิงเทคนิค แล้วก็มาในเรื่องของคน และมาในเรื่องของงาน
2. Skill : ทักษะ มันจะเป็นตัวบอกความชำนาญในการทำงาน เพราะความรู้ที่ดี ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำงานดี มันจะต้องมีความชำนาญด้วย ไม่ใช่อาศัยแต่พรสวรรค์อย่างเดียว ไม่มีการฝึกฝนเพื่อสร้างความชำนาญให้เกิดขึ้น
ซึงเมื่อเรานำ

(Knowledge)ความรู้ + (Skill) ทักษะ = (Ability) ความสามารถ

ในขณะเดียวกันขีดความสามารถของเราอาจจะต้องถูกบั่นทอนด้วยกำแพงที่สูง นั่นก็คือ Roadblock เช่น เรามีความสามารถ แต่หัวหน้าไม่ให้โอกาส ไม่สามารถไปไหนได้ เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นตัวบดบัง

ในส่วน Attitude ที่เป็นตัวคูนลงไปนั้น ถือว่าเป็นตัวสำคัญอย่างยิ่งยวด เพราะถึงแม้จะมีความรู้ ความสามารถดี แต่มีทัศนคติติดลบ ประสิทธิภาพการทำงานการลดลง หรือถึงแม้จะมีทัศนคติเป็นศูนย์ ก็จะกลายเป็นเข้าเกียร์ว่าง ไม่อยากทำอะไร เพราะฉะนั้น ทัศนคติที่เป็นบวก ถือเป็นสิ่งที่องค์กรต้องการ และเป็นตัวใช้วัดคนในเบื้องต้นว่ามีทัศนคติเป็นอย่างไร แล้วจึงมาดูในเรื่อง ความรู้ความสามารถ และกำแพงขวางกั้น ท้ายที่สุดแล้วทัศนคติสามารถเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับบริบทและสิ่งแวดล้อม

บทความที่เกี่ยวเนื่อง :
การบริหารจัดการคนเก่ง
การจัดการจุดแข็งของตนเอง (Strenght Management)
KPI for Logistic
หลักในการมองโลกในแง่ดี (Positive Thinking)


Designed ByBlogger Templates